صفحه اصلی / آموزش رایگان / آموزش شمع سازی با قالب سیلیکونی

آموزش شمع سازی با قالب سیلیکونی

آموزش شمع سازی آسونه یا سخت؟

اگه نحوه ساخت شمع ساده رو بلد باشی، به راحتی بقیه شمع ها رو میسازید

به شرط اینکه قالب شو داشته باشی…

آموزش ساخت قالب های سیلیکونی شمع سازی

ایده و مدل های شمع سازی در منزل

اینجا آموزش چند مدل شمع رو بهتون میگیم که باورتون بشه

شمع سازی آسون ترین کار دنیاست!

با ما همراه باشید…

ساخت قالب شمع در خانه

آموزش شمع اکلیلی

ﺟﻬﺖ ﺍﮐﻠﻴﻠﻰ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ:

ﺭﻭﺵ ﺍﻭل: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﻯ ﮐﻴﻠﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﻴﮑﺴﺎﺗﻮﺭ:

  ﺍﺑﺘﺪﺍ کل ﺳﻄﺢ ﺷﻤﻊ ﺭﺍ ﺍﺳﭙﺮﻯ ﻣﻰ ﺯﻧﻴﻢ،

ﺳﭙﺲ ﺍﮐﻠﻴﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺵ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺳﻄﺢ ﻣﻰ ﭘﺎﺷﻴﻢ

ﺍﻳﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺩﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻤﻊ ﺑﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﺯ ﺍﮐﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ 

ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮐﻞ ﺷﻤﻊ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﭙﺮﻯ ﮐﻴﻠﺮ ﻣﻰ ﺯﻧﻴﻢ ﺗﺎ اکلیل ها ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻴﮑﺲ ﺷﻮﻧﺪ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﺳﭙﺮﻯ ﮐﻴﻠﺮ، ﺍﺯ ﺗﺎﻓﺖ ﻣﻮ استفاده کنید

آموزش شمع سازی پیشرفته

ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺴﺐ ﺷﻤﻊ ﻳﺎ ﭼﺴﺐ ﭼﻮﺏ ﺑﻴﺮﻧﮓ

 ابتدا کل  ﺳﻄﺢ ﺷﻤﻊ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺑﻪ ﭼﺴﺐ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻴﺪ

اکلیل هاﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺷﻤﻊ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻐﻠﺘﺎﻧﻴﺪ 

ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ اکلیل ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ

ﺗﺎ اکلیل ها ﻳﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺗﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﻄﺢ ﺷﻤﻊ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ

ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﻯ ﮐﻴﻠﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻴﮑﺲ ﺷﺪﻥ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺍﮐﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ.

دانلود فیلم آموزش شمع سازی در منزل

آموزش شمع یخی

ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﻊ ﻳﺨﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍﭼﺮﺏ ﮐﻨﻴﺪ

ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻋﺪﺩ ﺷﻤﻊ ﻗﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺎﻟﺐ , ﻭﺳﻂ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ

دانلود فیلم آموزش شمع سازی در منزل

 مرحله خرد کردن یخها و ریختن داخل قالب:

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻴﺴﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺭﺩﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﺩ ﺷﻮﻧﺪ

ﻫﺮ ﭼﻪ یخ ها ﺭﻳﺰﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ،ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﻯ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻯ ﺭﻭﻯ ﺷﻤﻊ ﺍﻳﺠﺎﺩ میکنند

ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭ ﺷﻤﻊ ﻗﻠﻤﻰ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ

ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ

ﭘﺲ ﺍﺯ اینکه کامل سرد شد، ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﻊ به راحتی  ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ

توجه کنید  ﮐﻪ ﺷﻤﻊ به ﺣﻔﺮﻩ ﺣﻔﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﮑﻨﻨده است

آموزش شمع سازی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش تزیین شمع با تورهای زیبا و طرح دار

برای تزیین شمع با تور به یک شمع ساده،چسب چوب، تور و کیلر نیاز دارید

ابتدا با یک پنبه الکی چربی سطح پارافین را بگیرید

سپس یک لایه چسب به کل سطح شمع بزنید و بگذارید خشک شود

 

شمع سازی آسونه به شرط اینکه

قالب شو داشته باشی…

آموزش ساخت قالب های سیلیکونی شمع سازی

 

دوباره یک لایه چسب زده و با حوصله و خیلی صاف تور را به سطح شمع زده

و اضافات تور را قیچی کنید و در نهایت کیلر بزنید تا تور خوب روی کار فیکس شود

دقت کنید اگر میخواهید شمع را روشن کنید نباید قسمت بالای شمع تور زده شود،

فقط اطراف را با تور بپوشانید. شمع توردار ما آماده شد

 

آموزش شمع سرد معطر

وسایل موردنیاز : پارافین، گلهای طبیعی، قالب با ارتفاع کم و اسانس

ابتدا پارافین جامد را  ذوب کنید و هم بزنید تا یکدست شود

سپس اسانس را اضافه کرده و از روی حرارت بردارید

گلها را ابتدا کف قالب گذاشته، پارافین را روی گلها بریزید

شمع مدل جدیدآموزش شمع فانتزی

حدود ۳۰دقیقه فرصت بدید کمی که خودش را گرفت گلها را روی پارافین بگذارید

و کمی پارافین روی گلها بریزید و بگذارید سرد شود سپس از قالب خارج کنید

برای عبور بند، با میله فلزی داغ شده سوراخی در گوشه شمع ایجاد کنید

این شمع صرفاً به عنوان شمع زینتی و معطر استفاده میشود و روشنایی ندارد!

آموزش شمع سازی پیشرفته

 آموزش شمع مخملی

برای شمع مخملی به شمع ساده، پودر مخملی، چسب چوب نیاز دارید

ترجیحا رنگ شمع با رنگ پودر مخملی همرنگ باشند

شمع موردنظر را آماده کنید با پنبه الکی روی شمع را چربیگیری کنید

سطحش را چسب چوب بزنید پودر مخملی را درظرفی ریخته و

شمع را روی پودر مخملی بغلطانید تا تمام سطح کامل مخملی شود

شمع مخملی ما آماده شد

کانال آموزش شمع سازی رایگان

آموزش تزیین شمع با گل خشک

به شمع ساده برای تزیین، قاشق، قیچی و گلهای طبیعی خشک نیاز دارید

ابتدا گلها را روی پارچه گذاشته و با اتوی گرم آنها را صاف کنید

 قاشق را روی حرارت بگیرید تا گرم شود

ایده و مدل های شمع سازی در منزل

گلبرگهای خشک را یکی یکی روی شمع گذاشته و با پشت قاشقی که

گرم کردید روی گلبرگ بگذاریدتا گرما باعث شود که گلبرگ روی شمع ثابت شود

همینطور گلبرگ های بعدی را به سلیقه خود روی شمع چیدمان کنید

و یکی یکی به همان طریق روی شمع فیکس کنید

و درنهایت اسپری کیلر روی کار بپاشید

شمع مدل کاپ کیک

آموزش شمع مدل کاپ کیک

به پارافین معمولی و پارافین کریستال، فیتیله و رنگ نیاز دارید

برای درست کردن این شیرینی شمعی به قالب کیک یزدی هم احتیاج دارید

ابتدا پارافین جامد را به روش بن ماری ذوب کرده و

کمی رنگ قهوه ای داخل پارافین بریزید تا رنگ دلخواه کیک دربیاید

قالب کیک یزدی را چرب کرده و پارافین قهوه ای را در قالب بریزید بگذارید سرد شود

آموزش شمع سازی با قالب

حالا پارافین کریستالی را ذوب کنید و خوب هم بزنید تا پارافین شکل بگیرد

بعد مقداری از پارافین که هنوز گرم است بردارید و با دست کمی فشرده کنید

و روی کیکی که سرد شده و از قالب درآوردید بگذارید

نباید زیاد منظم کنید که شکل خامه و طبیعی داشته باشد

حالا وسط شیرینی را سوراخ کرده و فیتیله را جای گذاری کنید

برای تزیین روی شیرینی شمع تون میتونید از ترافل های طبیعی استفاده کنید

و روی پارافین بپاشید شیرینی ما آماده شد

آموزش شمع سازی پیشرفته

دریافت آموزش کامل شمع سازی

آموزش شمع سازی از صفر تا صد حرفه ای

 

2 دیدگاه‌ها

 1. سلام و خسته نباشید خدمت شما
  سوالی از خدمتتون داشتم من هرکاری میکنم شمع تو قالب های سیلیکونی درست میکنم خیلی حباب میزنه همه کار میکنم قالب رو قبلش گرم میکنم پارافین رو اروم میریزم ولی بازم حباب میزنه ازتون راهنمایی میخواستم

  • با سلام و احترام
   برای راهنمایی به شماره تلگرام زیر پیام دهید:
   ۰۹۰۱۴۸۲۹۵۰۴
   با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی تلگرام